Monday, April 20, 2020

Kitab Perjanjian Baru

Perjanjian Baru - 27 kitab seluruhnya

Kitab-Kitab Sejarah (5 kitab)
 • Matius | Penulis: Matius - Tempat penulisan: Palestina - Ditulis: Sekitar tahun 60 M
 • Markus | Penulis: Yohanes Markus, murid Petrus - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 55-65 M 
 • Lukas | Penulis: Lukas, teman sepelayanan Rasul Paulus - Tempat penulisan: Kaisarea - Ditulis: Sekitar tahun 60 – 63 M
 • Yohanes | Penulis: Rasul Yohanes saudara Yakobus - Tempat penulisan: Efesus, atau di dekatnya - Ditulis: Sekitar tahun 80-95 M
 • Kisah Para Rasul | Penulis: Lukas (orang yang sama yang menulis Injil Lukas) - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 65 M

Surat-Surat Paulus (13 kitab)
 • Roma | Tempat penulisan: Korintus - Ditulis: Sekitar tahun 60 M 
 • 1 Korintus | Tempat penulisan: Efesus - Ditulis: Sekitar tahun 55 M 
 • 2 Korintus | Tempat penulisan: Makedonia - Ditulis: Sekitar tahun 55 M 
 • Galatia | Tempat penulisan: Korintus atau Siria Antiokhia - Ditulis: Sekitar tahun 50 M 
 • Efesus | Penulis dalam penjara - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 50 M 
 • Filipi | Penulis dalam penjara - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 60 M 
 • Kolose | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 60 M 
 • 1 Tesalonika | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Korintus - Ditulis: Sekitar tahun 50 M 
 • 2 Tesalonika | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Korintus - Ditulis: Sekitar tahun 50 M 
 • 1 Timotius | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Makedonia - Ditulis: Sekitar tahun 65 M 
 • 2 Timotius | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 65 M 
 • Titus | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Makedonia (?) - Ditulis: Sekitar tahun 65 M 
 • Filemon | Penulis: Diperkirakan Paulus - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 60 M 

Surat-Surat Non Paulus - (9 kitab)
 • Ibrani | Penulis: Diperkirakan bukan Paulus - Tempat penulisan: Roma - Ditulis: Sekitar tahun 70 M 
 • Yakobus Penulis: Yakobus (saudara Yesus) - Tempat penulisan: Yerusalem - Ditulis: Sekitar tahun 50 M
 • 1 Petrus Penulis: Petrus - Tempat penulisan: Babilon - Ditulis: Sekitar tahun 60 M 
 • 2 Petrus Penulis: Petrus - Tempat penulisan: Babilon (?) - Ditulis: Sekitar tahun 65 M 
 • 1 Yohanes | Penulis: Rasul Yohanes - Tempat penulisan: Efesus, atau di dekatnya - Ditulis: Sekitar tahun 90 M
 • 2 Yohanes Penulis: Rasul Yohanes - Tempat penulisan: Efesus, atau di dekatnya - Ditulis: Sekitar tahun 90 M 
 • 3 Yohanes Penulis: Rasul Yohanes - Tempat penulisan: Efesus, atau di dekatnya - Ditulis: Sekitar tahun 90 M
 • Yudas | Penulis: Yudas (saudara Yesus) - Tempat penulisan: Palestina - Ditulis: Sekitar tahun 90 M
 • Wahyu Penulis: Rasul Yohanes - Tempat penulisan: Patmos - Ditulis: Sekitar tahun 95 M 

Daftar Pustaka :

No comments:

Tanah 12 Suku Israel

Lokasi Tanah (Kitab Yosua 14 -19) : Kota-Kota Perlindungan (Yosua 20) : Kedesy (Kedesh) di Galilea - pegunungan Naftali; Sikhem (Shechem...