Sunday, December 27, 2020

Perbandingan antara Kitab TaNak dengan Kitab Perjanjian Lama


TaNak (Kitab Agama Yahudi)

Torah (Taurat) :

Kejadian | Keluaraan | Imamat | Bilangan 

Neviim (Nabi-Nabi) :

#Nabi Awal#

Yosua | Hakim-Hakim | Samuel | Raja-Raja

#Nabi Terakhir#

Yesaya | Yeremia | Yehezkiel

Hosea | Yoel | Amos | Obaja | Yunus | Mikha | Nahum | Habakuk | Zefanya | Hagai | Zakharia | Maleakhi

Ketivim (Tulisan) :

Mazmur | Ayub | Amsal

Rut | Kidung Agung | Pengkhotbah | Ratapan | Ester 

Daniel | Ezra | Nehemia | TawarikhPerjanjian Lama (Kitab Agama Kristen)

Pentateuch (5 buku Musa) :

Kejadian | Keluaraan | Imamat | Bilangan 

Sejarah :

Yosua | Hakim-Hakim | Rut 
1-2 Samuel | 1-2 Raja-Raja 
1-2 Tawarikh 
Ester | Ezra | Nehemia

Puisi :

Ayub | Mazmur | Amsal | Pengkhotbah | Kidung Agung

Nabi-Nabi :

Yesaya | Jeremiah | Ratapan 

Yehezkiel | Daniel 

Hosea | Yoel | Amos | Obaja | Yunus | Mikha | Nahum | Habakuk | Zefanya | Hagai | Zakharia | Maleakhi


Daftar Pustaka :

Nilai Utama (Core Value) Orang Kristen

Hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. ( virtue )  Milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. ( knowledge )  Belajarlah men...